tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Öğrencilik Süreci

TEZLİ PROGRAMLAR

Ders Dönemi

Ders dönemi Seminer dersi dahil 8 dersten (24 Ulusal Kredi) oluşmaktadır. Bir lisansüstü dersinden başarılı sayılmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) puan olması gerekir.

Ders  döneminin belirtilen şartlarda tamamlanmasının azami süresi 4 yarıyıldır. Bu sürede 21 kredilik 7 dersi ve seminer sürecini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez Danışmanı Ataması

Öğrenci, Tez Danışmanı Tercih Formunu Enstitünün belirlediği tarihlerde doldurup Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye Tez Danışmanı atanır.

Tez Önerisi

Öğrenci, Tez Konusu Bildirim Formunu doldurup Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş ise, en az ikinci yarıyılın en fazla ise üçüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Tez Konusu atanır.

Not: Tez Konusu Bildirim Formunu Enstitüye teslim eden öğrencilerin, https://tez.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Ulusal Tez Merkezi Sistemine giriş yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurup ıslak imzalı bir nüshasını Enstitü Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Tez Hazırlama Süreci

Öğrenci, danışmanının uygun gördüğü zaman çizelgesine uyarak enstitü tarafından belirlenip senato tarafından onaylanmış olan Tez Yazım Kılavuzuna göre tezini yazar.

Tez Yazım Kılavuzu: https://www.esenyurt.edu.tr/sbe/proje-tez-yazim-kilavuzu-umid1850.html

Tez Savunması

Benzerlik Oranı İncelenmesi: Öğrenci tezini tamamladıktan sonra, danışmanına sunar. Danışman tarafından savunulabilir olduğu onaylanan tez, öğrenci tarafından Tez Onay Formu doldurularak enstitüye benzerlik açısından incelenmek üzere teslim edilir. İncelenen tezin intihal raporunun tamamı e-posta üzerinden danışmana enstitü tarafından gönderilir. Tezdeki benzerlik oranı senato kararı gereğince %20’u geçmemelidir.

Tez Savunma Jürisinin ve Tez Savunma Sınavı Tarihinin Belirlenmesi: Tez savunma jürisi, biri tez danışmanı ve en az biri farklı bir üniversiteden olmak üzere 3 asil, 1 yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim dalından, diğeri de farklı bir üniversiteden olacak şekilde belirlenmelidir. Tez savunma jürisi, “Jüri Bildirim Formu” hazırlanarak ilgili ana bilim dalı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne belirlenen tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce bildirilir.

Tez Savunmasının Sınavının Yapılması: Tez savunma sınavı, ABD tarafından belirlenip EYK tarafından onaylanmış olan tarihte gerçekleştirilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, “Tez Savunma Sınavı Tutanağı” hazırlar ve Savunma sonrası Danışmanı Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilir. Başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir veya öğrencinin talebi üzerine eksik derslerini ve Dönem Projesini tamamlamak kaydıyla öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Teslim Süreci

Tez Savunma Sınavı sonrası başarılı bulunan öğrenci tez savunma sınavı tarihini takip eden 1 ay içinde Tez Teslim Tutanağı ile beraber teslim işlemlerini tamamlar. Öğrenci tezlerini teslim etmeden önce Enstitü ile iletişime geçmelidirler. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan hiçbir tez Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

*Tez Veri Giriş Formu (Güncellenmiş Hali)

*2 Adet Esenyurt Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış Tez.

*2 Adet Tez (Tez CD içerisine referans numarası ile kaydedilmelidir.)